آخرین اخبار

بایگانی نویسنده: حيدري

قهرماني تيم كاراته بانوان زير 25 سال در پنجمين دوره مسابقات سراسري صنايع پتروشيمي

اين مسابقات با حضور تيمهاي پتروشيمي بندرامام ، پازارگاد ، سازمان منطقه ، تبريز و بوعلي سينا به ميزباني شركت پتروشيمي تبريز در شهرستان تبريز از تاريخ 97/05/09 لغايت 97/05/12 برگزار گرديد و در پايان نتايج زير بدست آمد: مقام اول          تيم پتروشيمي بندرامام مقام دوم          تيم پتروشيمي تبريز مقام سوم         تيم پازارگاد ادامه مطلب »

قهرماني تيم هاي شنا و شطرنج بانوان زير 25 سال در پنجمين دوره مسابقات سراسري صنايع پتروشيمي

مسابقات شنا با حضور 9 تيم از پتروشيمي بندرامام ، پازارگاد ، سازمان منطقه ، بيستون ، مبين ، فجر ، تبريز و تندگويان به ميزباني شركت پتروشيمي تبريز در شهرستان تبريز از تاريخ 97/05/09 لغايت 97/05/12 برگزار گرديد و در پايان نتايج زير بدست آمد: مقام اول          تيم پتروشيمي بندرامام مقام دوم          تيم پتروشيمي تبريز مقام سوم         تيم پتروشيمي ... ادامه مطلب »

قهرماني تيم هاي بسكتبال و تنيس روي ميز بانوان زير 25 سال در پنجمين دوره مسابقات سراسري صنايع پتروشيمي

اين مسابقات با حضور تيم هاي پتروشيمي بندرامام ، پازارگاد ، تبريز و رازي به ميزباني شركت پتروشيمي تبريز در شهرستان تبريز از تاريخ 97/05/06 لغايت 97/05/12 برگزار گرديد و در پايان نتايج زير بدست آمد: مقام اول          تيم پتروشيمي بندرامام مقام دوم          تيم پتروشيمي رازي مقام سوم         تيم پازارگاد مسابقات تنيس روي ميز با حضور 7 تيم از پتروشيمي ... ادامه مطلب »

قهرماني تيم هاي آمادگي جسماني و بدمينتون بانوان زير 25 سال در پنجمين دوره مسابقات سراسري صنايع پتروشيمي

مسابقات آمادگي جسماني  با حضور تيمهاي پتروشيمي بندرامام ، پازارگاد ، تندگويان و جم به ميزباني شركت پتروشيمي تبريز در شهرستان تبريز از تاريخ 97/05/08 لغايت 97/05/12 برگزار گرديد و در پايان نتايج زير بدست آمد: مقام اول          تيم پتروشيمي بندرامام مقام دوم          تيم پتروشيمي تندگويان مقام سوم         تيم پتروشيمي جم مسابقات بدمينتون نيز  با حضور تيمهاي پتروشيمي بندرامام ، ... ادامه مطلب »

نائب قهرماني تيم واليبال بانوان و دختران 25 سال و كمتر پتروشيمي بندرامام در پنجمين دوره مسابقات سراسري شركت ملي صنايع پتروشيمي

اين مسابقات با حضور تيمهاي پتروشيمي بندرامام ، پازارگاد ، تبريز ، فجر ، رازي و مارون به ميزباني شركت پتروشيمي تبريز در شهرستان تبريز از تاريخ 97/05/06 لغايت 97/05/12 برگزار گرديد و در پايان نتايج زير بدست آمد: مقام اول          تيم پتروشيمي رازي مقام دوم          تيم پتروشيمي بندرامام مقام سوم         تيم فجر ادامه مطلب »

نائب قهرماني تيم تنيس روي ميز در مسابقات صنايع پتروشيمي

تيم تنيس روي ميز پتروشيمي بندرامام   نائب قهرمان چهارمين دوره مسابقات سراسري  فرهنگي ورزشي فرزندان پسر 17 سال و كمتر صنعت پتروشيمي   اين مسابقات با حضور تيم هاي پتروشيمي بندرامام، پازارگاد ،  سازمان منطقه ويژه ، تبريز ، خراسان ، شازند ، رازي ، بوعلي سينا ، تندگويان و اروند  از تاريخ 1397/04/25 لغايت  1397/04/29برگزار گرديد و  درپايان تيم ... ادامه مطلب »

تيم واليبال پتروشيمي بندرامام نائب قهرمان مسابقات صنايع پتروشيمي

تيم واليبال  پتروشيمي بندرامام  نائب قهرمان چهارمين دوره مسابقات سراسري  فرهنگي ورزشي  فرزندان پسر 17 سال و كمتر صنعت پتروشيمي   اين مسابقات با حضور تيم هاي پتروشيمي بندرامام، پازارگاد ، تبريز و پتروشيمي رازي در شهرستان اراك به ميزباني پتروشيمي شازند از تاريخ 1397/04/20 لغايت  1397/04/24برگزار گرديد و درپايان تيم پتروشيمي بندرامام  مقام دوم را كسب كرد . ادامه مطلب »

قهرماني تيم فوتبال در مسابقات صنايع پتروشيمي

تيم فوتبال پتروشيمي بندرامام   قهرمان  چهارمين دوره مسابقات سراسري  فرهنگي ورزشي فرزندان پسر 17 سال و كمتر صنعت پتروشيمي   اين مسابقات با حضور تيم هاي بندرامام، اميركبير،شازند وپازارگاد در شهرستان اراك به ميزباني پتروشيمي شازند  از تاريخ 1397/04/20 لغايت  1397/04/24 برگزار گرديد و با قهرماني تيم پتروشيمي بندرامام به پايان يافت .   ادامه مطلب »

قهرماني تيم بسكتبال فرزندان 17 سال و كمتر در مسابقات صنايع پتروشيمي

  تيم بسكتبال پتروشيمي بندرامام قهرمان  چهارمين دوره مسابقات سراسري فرهنگي ورزشي صنايع پتروشيمي فرزندان 17 سال و كمتر   اين مسابقات با حضور تيم هاي بندرامام، فجر و شازند در شهرستان اراك به ميزباني پتروشيمي شازند از تاريخ 1397/04/30 لغايت  1397/05/03برگزار گرديد و درپايان با قهرماني تيم   پتروشيمي بندرامام پايان يافت . ادامه مطلب »

قهرماني تيم شناي فرزندان 17 سال و كمتر در مسابقات صنايع پتروشيمي

تيم شناي فرزندان 17 سال و كمتر

  قهرماني تيم شناي فرزندان 17 سال و كمتر پتروشيمي بندرامام در چهارمين دوره مسابقات سراسري فرهنگي ورزشي صنايع پتروشيمي اين مسابقات با حضور تيم هاي بندرامام، پازارگاد،بيستون،تبريز،خراسان،شازند،رازي، تندگويان، فن آوران و مارون در شهرستان اراك به ميزباني پتروشيمي شازند از تاريخ 1397/04/30 لغايت 97/05/03  برگزار گرديد و درپايان با قهرماني تيم پتروشيمي بندرامام  پايان يافت . ادامه مطلب »